Pozemek o velikosti 5141 m2, Halenkovice

Draženy budou následující nemovité věci: -Pozemek ve zjednodušené evidenci, parc. č. 2275 o výměře 4751 m², pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) -Pozemek ve zjednodušené evidenci, parc. č. 2158/2 o výměře 390 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) To je zapsáno na LV 2066, kat.území Halenkovice, obec Halenkovice, okres Zlín. Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány ve zjednodušené evidenci, dle písemného vyjádření katastru nemovitostí se jedná u parc. č. 2158/2, která je přepsána na par.č. 3583/1, ostatní plocha, ostatní komunikaci a u parc.č. 2275 o ornou půdu.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00