Pozemek o velikosti 8355 m2, Olší nad Oslavou

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 2018/1 ostatní plocha o výměře 3188 m2
- parc.č. 2018/2 ostatní plocha o výměře 2770 m2
- parc.č. 2018/3 ostatní plocha o výměře 153 m2
- parc.č. 2018/4 trvalý travní porost o výměře 1338 m2
- parc.č. 2018/6 lesní pozemek o výměře 493 m2
- parc.č. 2018/7 lesní pozemek o výměře 325 m2
- parc.č. 2018/8 lesní pozemek o výměře 88 m2
To je zapsáno na LV 344, kat.území Olší nad Oslavou, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.

Oceňovaná nemovitá věc představuje soubor sedmi pozemků, které společně tvoří jednotný funkční celek, který má dohromady přibližně obdélníkový tvar. Konkrétně se jedná o tři pozemky ostatní plochy, jeden pozemek trvalého travního porostu a tři pozemky lesa. Pozemky jsou neoplocené, dostupné skrze sousední pozemky, které jsou tvořeny lesním porostem. Terén je rovinatý.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00